Hà Nội: Nhà đầu tư ráo riết “săn” đất nền

20110601181139 datnen1 6 1306903773
Dù không sôi động như trước nhưng nhiều nhà đầu tư ở Hà Nội đã bắt đầu
ráo riết săn đất với mục đích đầu tư. Dù bất động sản có chững thì bỏ tiền vào đó
vẫn sinh lợi hơn các kênh khác.

Hà Nội: Nhà đầu tư ráo riết “săn” đất nền

Dù không sôi động như trước nhưng nhiều nhà đầu tư ờ Hà Nội đã bắt đầu ráo riết săn đất với mục đích đầu tư. Kinh nghiệm các lần sốt nóng, sốt lạnh đã qua đều cho thấy, dù bất động sản có chững thì bỏ tiền vào đó vẫn sinh lợi hơn các kênh khác.