Hà Nội sẽ rà soát lại toàn bộ nhà, đất công

20120413152209 datdd
Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội đang rà soát toàn bộ hồ
sơ, hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản nhằm sắp xếp lại và xử lý quỹ
nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội.

Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội đang rà soát toàn bộ hồ
sơ, hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản nhằm sắp xếp lại và xử lý quỹ
nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội.